Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
Strona Główna
Copyright (c) 2011
by "Robert Łopuch"
All Rights reserved

Nowa Wieś 96
33-336 Łabowa
Telefon/ Fax: 0 18 471 10 29

Internet:
www.nowawies.strefa.pl
E-Mail: spnowawies@wp.pl
Misja szkoły: "Rozumieć świat - kierować sobą"
Wizja szkoły - określa wizerunek Szkoły i Nauczyciela oraz wartości jakie powinien sobą reprezentować Absolwent Szkoły.
Najważniejsze dokumenty szkoły:
1) Statut Szkoły
- najważniejszy dokument w Szkole. Zawiera: Cele i zadania Szkoły, określa organy Szkoły, zasady współpracy Nauczycieli z Rodzicami. Przepisy dotyczące działalności i organizacji Szkoły. Określa obowiązki i uprawnienia Nauczycieli, Pracowników Szkoły oraz prawa i obowiązki uczniów.

2) Program Wychowawczy Szkoły - dokument korelujący ze Statutem Szkoły określa cele pracy edukacyjnej w naszej Szkole dla wszechstronnego rozwoju ucznia, określa rolę i umiejętności nauczyciela wychowawcy, wizerunek Absolwenta Szkoły, formy pracy wychowawczej z uwzględnieniem szkolnych tradycji i obyczajów. Określa programy w których Szkoła uczestniczy, formy pracy wychowawczej dla Uczniów oraz Dekalog Patrona Szkoły.
3) Szkolny Program Profilaktyki - dokument zawierający propozycję działań podjętych przez Szkołę w celu zapobiegania zjawiskom patologicznym, przemocy i agresji wśród uczniów oraz określa formy działań, osoby odpowiedzialne i instytucje wspierające Szkołę i obszary działań.
Konkursy:
. Małopolski Konkurs Języka Polskiego, Matematyczny, Przyrodniczy i Biblijny.
. Konkurs Informatyczny "Bóbr".
. Zawody sportowe zgodnie z Ogólnopolskim Kalendarzem Imprez Sportowych w danym roku szkolnym.
. Szkolne konkursy plastyczne, biblioteczne oraz konkursy organizowane przez SU.
Programy w których uczestniczy Szkoła:
. Mleko z klasą".
. Ogólnopolska Kampania "Cała Polska czyta dzieciom".
. Programy profilaktyczne :
"Między nami kobietkami",
"Nie pal przy mnie proszę",
"Znajdź właściwe rozwiązanie",
"Spójrz inaczej",
"Czyste powietrze wokół nas".

.Czysta Małopolska".
.Ratujemy i uczymy ratować"
Zajęcia pozalekcyjne:
Koła języka polskiego, języka angielskiego, koło matematyczne, informatyczne.
Zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce.
. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów (koło plastyczne, języka niemieckiego, ekologiczne).
Zajęcia sportowe SKS.
Dodatkowo:
. Uczniowie klasy IV, mają możliwość uzyskania "Karty Rowerowej",
Organizujemy wiele wycieczek dla uczniów,
. Szkoła bierze udział w wielu projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
LEPSZA SZKOŁA - LEPSZY START W PRZYSZŁOŚĆ !!!
Dla Rodziców
Nowy system edukacji